طراحی جامع , بهینه سازی و ارتقا ء

زیر ساخت و سرویسهای شبکه

با استفاده از تکنیکهای  نوین

(طراحی شبکه  , امنيت شبكه ,کنترل دسترسیها)

 Computer Network Security 

شبکه شهرداری